Subscribe:

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ม.5 photoshop cs3

คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ม.5
photoshop cs3

สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคน ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
วิชางานกราฟิก ให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ ใบงานที่ครูจัดหาใว้ให้ ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน
รักนักเรียนทุกคน
ครูจิราภรณ์ ไทยนกเทศ

  คำสั่ง
ในแต่ละสัปดาห์ให้นักเรียนปฏิบัติในหัวข้อที่ครูกำหนด เรียงตามลำดับ นักเรียนจะต้องส่งงานครูสัปดาห์ละ 1 ชิ้นงาน
act3.การเปลี่ยนรูปร่างของภาพ
http://nongphin.blogspot.com/2011/07/transform.html
act4.การกำหนดพื้นที่
act5.การ Retouch
act 5.1 ลบส่วนที่ไม่ต้องการ http://www.punyisa.com/photoshop/unit5-22.html
act 5.2 ลบส่วนที่ไม่ต้องการ http://www.punyisa.com/photoshop/act/unit5-01.html
act 5.3 ลบริ้วรอย http://www.punyisa.com/photoshop/act/unit5-02.html
act 5.4 ลบริ้วรอย http://www.punyisa.com/photoshop/act/unit5-03.html
act6.สร้างกรอบภาพ
act 6.1 ภาพขอบฟุ้ง http://www.punyisa.com/photoshop/act/unit5-05.html
act 6.2 สร้างกรอบภาพhttp://www.punyisa.com/photoshop/act/unit5-07.html
act 6.3 สร้างกรอบโค้งมน http://www.punyisa.com/photoshop/act/unit5-09.html
act 6.4 กรอบรูปใช้ฟิลเตอร์ http://www.punyisa.com/photoshop/act/unit5-010.html
act 6.5 กรอบ custom shape http://www.punyisa.com/photoshop/act/unit5-011.html
act 6.6 ตัดภาพด้วย custom shape http://www.punyisa.com/photoshop/act/unit5-012.html
act7.เปลี่ยนภาพขาวดำเป็นภาพสี http://www.punyisa.com/photoshop/act/unit5-016.html
act8. การวาดภาพ
act9.การสร้างตัวอักษร
act10.สร้างสรรค์งาน

2 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น